Teräsrenki Oy:n etusivulle   lähetä sähköposti
           

Puukon terä
www.terasrenki.com
Parhaimmat puukkomateriaalit
ja paljon muuta!
Teräsrenki Oy logo
 
Puukko- ja veitsimateriaalien perusteita 
 
           Ruostumaton   Seostettu   Damaski   Hiiliteräs  Ekopuukko
           Laadun takaaminen  Materiaalin valinta  
           Suomalainen puukko: 7 askelta täydellisyyteen?
 

ABC
Puukkomateraalit kehittyvät. Ensin tulivat hiiliteräkset, sitten seostetut
teräkset ja nyt kehityksen painopiste on ruostumattomien puukkoteräs-
ten kehittäminen. Asiakkaat haluavat uusia high-tech teriä ja niistä
on maailmalla pulaa - materiaalia joutuu odottamaan. Kauneutta ja eri-
koisuutta haetaan ns. damaskiteräksistä.

Uusia materiaaleja tulee jatkuvasti. Enää ei tarvitse tehdä kompromissia
ruostumattomuuden ja terän kestävyyden välillä. Tämän asian korjasi
esim. ATS-34, joka oli 'viimeisin sana' vuosituhannen vaihteessa, mutta
saamme vielä ihmetellä sitäkin kestävämpää materiaalia.
Kehityksen tavoite näyttää olevan ruostumattomat teräslaadut, jotka ky-
kenevät säilyttämään yhtä aikaa sitkeyden, terävyyden ja ruostumatto-
muuden. Nämä ovat käyttökovuudeltaan HRC 59 - 62. Lisäksi kehitetään terävyyden säilyttäviä, pehmeämpia laatuja: esim. HRC 55-58 kovuisia.
Mihin tarvitaan näin pehmeää puukonterää? - Urheilupuukkoihin.

Uudet materiaalit kohottavat puukontekijöiden ammattitaitoa. Niihin
voidaan soveltaa uusia 'uusia' menetelmiä (kuten jäädyttämistä) ja on-
nistumisen varmistaa huolellinen lämpökäsittely. Uusia ruostumattomia
erikoismateriaaleja on useita. Niiden käsittelyn vaativuus vaihtelee.
Esimerkiksi ATS-34 on vaativuudeltaan keskiluokkaa uusien super-
materiaalien joukossa.

Pysyvätkö ihmiset teknisen kehityksen mukana? Teräsrenki seuraa
kehitystä puukkomestarien puolesta ja poimii parhaat tuotteet valikoi-
miinsa.
Teräslaatuja on tuhansia. Seuraava jaottelu neljään pääryhmään auttaa
jäsentämään laajan tarjonnan:
Lue lisää jaottelusta.


Hiiliteräs on perinteinen ja jokseenkin helppo raaka-aine puukon- ja
veitsen teräksi. Sen käsittely ei vaadi erikoisia laitteita ja onnistumisen
iloa pääsee jo aloittelijakin kokemaan.
Puukon käyttäjän/ säilyttäjän kannalta hiiliteräksellä on puutteensa:
terä ruostuu, jollei siitä pyyhitä kosteutta pois käytön jälkeen. Terän
kevyt öljyäminen auttaa säilyttämään terän kiiltävänä.

Terän kovuus kasvaa hiilipitoisuuden noustessa. Karkaisussa hiili siirtyy
raudan rakenteeseen. Tästä muodostuu kovuus teräkseen: mitä enem-
män hiiltä (0.85% saakka) sitä kovempi terä. Ennen karkaisua hiili on
sitoutunut rautakarbideihin.
Terän kulumiskestävyys kasvaa, kun osa karbideista ei siirrykään raudan
'sisälle' vaan pysyy karbideina. Tämä ilmiö tapahtuu, kun kappaleen hiili-
pitoisuus ylittää n. 0.85 %.
Lue lisää karbideista. Lisää teoriasta.

Perinteet jä käsittelyn helppous lienevät syy erilaisten hiiliterästen
jatkuvaan suosioon. Hiiliteräksestä teet edullisimmat terät - se sopii siis
tuotteisiin, joita ostetaan esim. heräteostona.
Hiiliteräs sopii hyvin kotimaisten puulajien käsittelyyn. Kovempiin jalo-
puihin ja ammattimiehelle Teräsrenki suosittelee seostettua ja parasta
ruostumatonta materiaalia.

Suosittelemme lämpimästi hiiliterästen käyttöä puukkoihin, joiden kaut-
ta halutaan korostaa pitkää perinnettä ja luonnon läheisyyttä. Hiiliteräk-
sestä tehty puukko ikääntyy kauniisti osaavissa käsissä.
Teräsrengiltä löydät hyvän valikoiman hiiliteräksiä.
Lisää materiaalin valinnasta. Lisää hiiliteräksistä.

Ruostumaton teräs on puukontekijän kannalta hiiliterästä hankalampi
materiaali - mutta käyttäjän näkökulma on toinen: esim. vain aniharvalla
on keittiössä enää hiiliteräksestä tehtyjä veitsiä. Ruostumattomasta
teräksestä tehdyt puukot kestävät tyylikkäästi myös kala- ja eräretket.

Oli aika, jolloin ruostumaton puukonterä oli ainoastaan nätti. Työkaluksi
siitä ei ollut. Näin oli, mutta näin ei enää ole. Tämä muutos on niin tuore,
että sen ovat huomanneet vasta kaikkein valistuneimmat puukkomestarit
ja ulkomailta huippupuukon hankkineet asiakkaat. Esimerkiksi ATS-34
saadaan lämpökäsiteltyä lähes parhaimpien työkaluterästen veroiseksi -
käyttötarkoituksesta riippuen. Siitä saadaan esim. ammattimiehelle
'de luxe' työkaluja.

Ruostumaton teräs on maailmalla vallannut markkinoita käsi kädessä
1) käsityön arvostuksen nousun ja 2) puukkoihin sijoittamisen myötä.
Asiakkaat ovat ilmeisesti valmiita maksamaan enemmän tuotteesta
johon ei tule 'pintavikaa' eli ruostetta heti ensimmäisestä vesitipasta.

Terän ruostumattomuus saavutetaan lisäämällä teräkseen vähintään
13 % kromia. Ruostumattomuuteen vaikuttaa myös hiilen määrä ja muut
seosaineet. Meriveden ja haponkestävyys edellyttää muiden aineiden li-
säämistä ja/ tai korkeampia pitoisuuksia.

Oikean ruostumattoman teräksen valinta on vaikeaa. Joistakin teräksistä
syntyy hyvä puukkoja, ja vain harvasta laadusta erinomaisia.
On yksi yleisohje: hyvässä puukkoteräksessä on oltava riittävä määrä
hiiltä -yli 0.55%-, mutta esim. ohutteräisiä veitsiä voidaan tehdä matalam-
pihiilisestä ruostumattomasta teräksestä. Muiden seosaineiden vaiku-
tuksen päättely on paljon monimutkaisempaa, mutta olennaista onnis-
tumisen kannalta.
Myös ruostumattomassa materiaalissa seosaineet muodostavat eri-
koiskovia karbideja, jotka lisäävät terän kulutuskestävyyttä. Lue lisää
karbideista
.

Ruostumaton teräs on vaativampaa käsitellä, mutta tarvittava tietotaito
ja mahdolliset lisätarvikkeet ovat helposti hankittavissa. Ehdottomasti
pitkäikäisimmät puukot ja muut teräesineet valmistetaan ruostumat-
tomasta erikoisteräksestä.
Parhaat materiaalit sopivat 'Premium' tuotteisiin kuten liikelahjoihin, ja
myytäväksi ehdottomina laatumerkkeinä 'Premium' hintaan. Tämä
materiaali vetoaa osittain eri ostajakuntaan kuin hiiliteräs.

Ostaja voi 1) arvostaa ulkonäköä, 2) käytön helppoutta, 3) laatumerkkiä
ja 4) 'teknisiä ominaisuuksia'. Hän käyttänee puukkoa vain vapaa-ajalla,
ja hän voi 5) hankkia useita hienoja, arvonsa säilyttäviä puukkoja.
On ilmeistä, että tuotetta katsotaan kokonaisuutena, joten 6) puukon
kahvaan, heloitukseen ja 7) 'pakkaukseen' on kiinnitettävä riittä-
västi huomiota. Näitä puukkoja säilytetään niiden arvon takia ja käytetään
harvakseltaan. Silti laadun on oltava huippua, sillä ostaja hakee juuri sitä.
Kuinka asiakas vakuutetaan terän laadusta? Lue lisää.

Voiko perisuomalaisen puukon valmistaa ruostumattomasta erikoisma-
teriaalista? Lue lisää.

Kun tuotantomenetelmät on opittu, materiaalista voidaan valmistaa huip-
putuotteita hyvin kilpailukykyiseen hintaan myös massamarkkinoille.
Teräsrengiltä saat helposti tarvittavat tiedot ja modernit, toimivaksi
havaitut erikoismateriaalit.
Lisää materiaalin valinnasta. Lisää ruostumattomista.

Seostettu teräs on looginen askel puukkomateriaaliksi hiiliteräksen
jälkeen. Seostetussa teräksessä on yksi tai useampia seosaineita, jot-
ka lisäävät erityisesti terän kulutuskestävyyttä. Terä säilyy terävänä
pidempään. Seosaineet eivät kuitenkaan tee terää ruostumattomaksi.

Seostettujen materiaalien käsittely on vaativampaa kuin hiiliteräksen.
Matalaseostettujen käsittely on kuitenkin helpompaa kuin joidenkin ruostumattomien terästen. Korkeasti seostettujen käsittely on vaati-
vampaa. Tunnettuja seosteräksiä ovat mm. 'hopeateräs', 'kuulalaakeri-
teräs', ja kaikki työkaluteräkset mukaanlukien 'pikateräs'.

Seosaineet -kuten kromi, vanadiini, molybdeeni ja wolframi- muodosta-
vat yhdessä hiilen kanssa kovia karbideja. Karbidi on siis metallin hiiliyh-
diste. Niitä muodostuu (tarkoituksella) teräksen valmistusvaiheessa ja
jonkun verran myös lämpökäsittelyn päästövaiheessa. Tässä muutamien
seosainekarbidien kovuuksia:

      kovuus HV HRC
  titaanikarbidi   3200  
  vanadiinikarbidi   2800 n. 85
  wolframikarbidi 2500  
  molybdeenikarbidi 1800 n. 75
  kromikarbidi   1600 n. 72
  rautakarbidi   1100  
  vertaa: korkeasti seostettu teräs (koko seos) 800 64
  alumiinioksidi (esim. hiomalaikoissa) 2700  
   

Taulukossa olevat likimääräiset HRC kovuudet ovat eri lähteestä kuin HV-
arvoina ilmoitetut kovuudet.

Taulukosta on helppo nähdä kylmät luvut, miksi vanadiinia, molybdeenia
ja wolframia sisältävät terät saadaan kestämään terävinä pidempään.
Jossittelulle ei jää tilaa.
Mikäli tulos ei ole toivotun kaltainen, tilannetta ei voi laittaa materiaalin
piikkiin. Tilanne selvitetään tarkastamalla lämpökäsittelyvaiheet, terän geo-
metria ja terotus. Teräsrenki toimittaa uusien huippumateriaalien mukana
hyvät käsittelyohjeet. Uusimmat ohjeet löydät Teräsrengin nettisivulta.

Oikean seostetun teräksen valinta on vaikeaa. Eri laatuja tuntuu olevan
loputon määrä. Teräsrenki suosittelee valitsemaan laatupuukkoon tietyn
seosteräslaadun, jotta ostajalle voidaan yksiselitteisesti kertoa terän
tarkka laatu. Terän materiaali valitaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Te-
rän materiaali on olennainen 'ominaisuus', kuten kahvan visakoivu ja titaa-
nihelat.
Kuinka vakuutetaan asiakas terän laadusta? Lue lisää.

Seostettu teräs sopii teriin, joiden 1) on kestettävä pitkään, 2) oltava
suhteellisen edullisia ja 3) joiden ulkonäkö (pitkäällä aikavälillä) on
merkityksetöntä. Se on oiva materiaali parhaisiin käyttöpuukkoihin.
Seostettu teräs sopii ammattimiehen puukkoon, kovien puulajien käsitte-
lyyn ja kalleimpiin heräteostopuukkoihin.
Teräsrengin suuresta seostettujen puukkoterästen valikoimasta löydät
parhaan materiaalin omiin tai asiakkaasi tarpeisiin.
Lisää materiaalin valinnasta. Lisää seostetuista.

Damaskiteräkseksi on alettu kutsua kaikkia niitä teräslaatuja, jois-
sa teräksen pintaan on saatu näkymään kuvioita.
Alkuperäistä damaskiterästä kutsutaan 'Wootz' teräkseksi ja sen val-
mistuksen salaisuuksia on raottanut esim. Juha Perttula Tampereen
Teknisestä korkeakoulusta syksyllä 2000 julkaisemassaan artikkelissa
("Reproduced Wootz Damascus Steel", Scandinavian Journal of
Metallurgy).

Alkuperäisenkaltaisen teräksen valmistus lähtee oikeasta metalli-
seoksesta: uutta ovat tiedot, että tiettyjä seosaineita lisäämällä ja käsit-
telemällä sitä -valusta lähtien- tietyllä tavalla voidaan päästä saman-
kaltaiseen mikrorakenteeseen ja ulkonäköön kuin on alkuperäisissä
damaskiterissä.
Terää ei karkaista, vaan sen hyvät leikkausominaisuudet ovat peräisin
hiilen- ja erityisesti seosainekarbidien keskittymisestä ja säännöl-
lisestä ryhmittymisestä teräksessä.

Tämä tarkoittaa (Teräsrengin tulkinnan mukaan), että hyvin leikkaava
puukko voidaan tehdä myös materiaalista, jonka rakenne ei ole yhden-
mukainen (homogeeninen). Kun seosainekarbidit saadaan ryhmittymään
säännöllisesti, toimii terä kuin mikroteräinen saha: piikit ovat karbidikes-
kittymiä ja niiden välissä on pehmeämpää materiaalia.

Teräsrenki päättelee onnistumisen edellyttävän, että 1) karbidit ovat rautakarbideja kovempia ja 2) karbidit saadaan keskittymään ja sään-
nöllisesti ryhmittymään teräksessä. Perttula käytti onnistuneessa ko-
keessaan seosaineena mm. kromia.
Toivomme, että voimme tulevaisuudessa tarjota valmiita takoaihioita
ja käsittelyohjeita tästä uudesta historiaa tihkuvasta materiaalista.

Tällä hetkellä yleisin tapa kuvioida terä damaskiterien kaltaiseksi on
'laminoida' terä kahdesta erilaisesta teräksestä. Puhtaan nikkelin tai
nikkeliä sisältävän teräksen lisääminen ahjohitsaamalla terään saa
aikaan upeat kuviot hapotuksen jälkeen.

Teräsrengiltä saat tarvittavat damaskiteräsmateriaalit. Voit alkaa esim.
ahjohitsaamalla (=laminoimalla) terän runsashiilisestä ja hiiliköyhästä
teräksestä. Aidot kuviot saat aikaan tekemällä toisen terän, jossa olet korvannut toisen teräsaihion nikkelillä tai nikkeliteräksellä.
Lisää materiaalin valinnasta. Lisää damaskista.

Ekopuukoksi
kutsutun tuotteen terä on valmistettu kierrätetystä me-
tallista; vaikka isoisän veneen hankaimista. Ekopuukko on arvokas lisä
markkinoille. Tuotteessa on tunnearvoa ja perinnettä.

Kun teräesineisiin sopivaa vanhaa ainetta löydetään, se on yleensä
hiiliterästä, ja melko matalahiilistä sellaista. Ekopuukkojen markkinatilan-
ne muistuttaa uudesta hiiliteräksestä tehtyjä puukkoja: materiaali on hal-
paa, luonnonläheistä ja perinteitä tihkuvaa. Puukkoa terotetaan ahkerasti
ja se ikääntyy kauniisti huolellisessa hoidossa.
Laiminlyötynä terä menee pilalle.

Teräsrenki mittaa puukontekijän toimittamasta näytepalasta teräksen
koostumuksen. Analyysin perusteella voidaan helposti päätellä raudan
soveltuvuus puukon teräksi. Jos tarpeeksi hyvää materiaalia ei löydy, voit
parantaa 'perinnerautaa' laminoimalla sitä uuden hiili- tai seosteräksen
kanssa. Teräsrengillä on kumpiakin laaja valikoima.


Laadun takaaminen asiakkaalle. Laatutuotteiden on kyettävä
todistamaan erinomaisuutensa jo kaupassa. Terän osalta asia hoituu
helposti merkitsemällä materiaali terään. Merkintä auttaa puukkoa myös
säilyttämään jälleenmyyntiarvon - tehden siitä houkuttavamman sijoitus-
kohteen.
Merkintä kertoo asiakkaalle nopeasti, että terä ei ole vanhasta lapiosta
tehty. Esimerkiksi ruostumattomien terien kohdalla merkintä ATS-34
erottaa jyvät akanoista - kaikki mikä kiiltää, ei kestä!

Tarvittaessa Teräsrenki voi mitata spektrometrilla, että merkintä kertoo
terän todellisen materiaalin. Teräsrenki tukee puukkomestaria tälläkin
alueella. Puukontekijän sarjanumeroimat teräaihiot voidaan mitata ja
myöntää niille analyysitodistukset.
.

Teksti: kaikki oikeudet   I.Arhi  2001 010130
www.terasrenki.com - Parhaimmat puukkomateriaalit ja paljon muuta!

           
Teräsrenki Oy:n etusivulle